Mateřská škola

Bartošovice v Orlických horách
ilustrační obrázek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Platnost od 1. září 2013

Obsah

Podmínky vzdělávání
Charakteristika vzdělávacího programu
Hlavní cíle vzdělávání
Struktura evaluace
Poznávání
Jazyk a řeč
Estetika
Praktické činnosti
Pohyb
Ledříček a jeho kamarádi z Orlických hor

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

prostorové uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším činnostem dětí, snažíme se vytvářet hrací koutky

veškerý nábytek i hygienická zařízení jsou přizpůsobeny dětem předškolního věku, nábytek je průběžně upravován pro jejich potřeby

snažíme se o postupné vybavování tříd novými hračkami a pomůckami, novým nábytkem

všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů

venkovní prostory (zahrada s herními prvky) jsou podle finančních možností obce upravovány a obnovovány

Životospráva

strava v MŠ je vyvážená a plnohodnotná

nenutíme děti do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly

dodržujeme pitný režim po celý den

snažíme se, aby děti měly dostatek pohybu uvnitř školy i venku

respektujeme individuální potřeby aktivity a odpočinku u každého dítěte

Psychosociální podmínky

umožňujeme nově příchozím dětem postupné seznamování s pobytem v MŠ

respektujeme individualitu každého dítěte ve všech směrech

snažíme se společně s dětmi o vytvoření kamarádského prostředí, které je plné důvěry, tolerance a respektu k odlišnostem jednotlivých dětí

společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití v MŠ a tato pravidla dodržujeme za každé situace

podporujeme děti v jejich samostatnosti, vyhýbáme se kritickým a hodnotícím výrokům, používáme výroky povzbuzující

naším cílem je zdravé a šťastné dítě, které bude i v dospělosti na mateřskou školu rádo vzpomínat

Organizační chod

snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit během celého dne

preferujeme učení hrou

dítě má vždy možnost nabízenou činnost odmítnout

snažíme se nepředávat dětem hotové poznatky, ale podněcujeme děti k aktivitě a experimentování

při plánování činností vycházíme z potřeb a přání dětí

respektujeme soukromí dětí (hygiena, oblékání..)

respektujeme individuální tempo každého dítěte

Řízení mateřské školy

pedagogové pracují jako tým

zveme ke spolupráci rodiče

spolupracujeme s Obecním úřadem Bartošovice v Orlických horách

Personální a pedagogické zajištění

všichni pedagogové se účastní dalších sebevzdělávacích akcí

při všech činnostech je zajištěna optimální pedagogická péče

personál školy se chová podle společenských pravidel a je pro děti vzorem

Spoluúčast rodičů

mezi MŠ a rodiči panuje oboustranná důvěra, zachováváme diskrétnost ve vnitřních rodinných záležitostech

rodiče mají volný vstup do MŠ kdykoli během dne, mají možnost účastnit se různých programů organizovaných školou

rodiče jsou informováni o dění v MŠ různými formami – nástěnka, ústní sdělení, informace napsané pro každého individuálně

spolupráce funguje na základě partnerství

Charakteristika vzdělávacího programu

při plánování činností vycházíme z oblastí, které jsou uvedeny v RVP PV (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět)

vytváříme tzv. tématické bloky – jedno téma nejméně na dva týdny

všechny činnosti se navzájem prolínají a tvoří harmonický celek

vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel všechny stránky osobnosti dítěte

vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání

nejstarší děti mají možnost seznamovat se s angličtinou ve stejnojmenném kroužku

hudební rozvoj probíhá i při výuce hry na flétnu

svoji zručnost a fantazii mají děti možnost rozvíjet při práci s keramickou hlínou

Rozvoj poznání o přírodě si doplňují děti na různých turistických výletech do okolí MŠ

zaměřujeme se na rozvoj grafické stránky (pracovní sešity, ve kterých můžeme sledovat postupný rozvoj dítěte v této oblasti)

vzdělávací program je postupně doplňován a vylepšován všemi pedagogickými pracovnicemi na základě nápadů nejen jich samotných, ale též nápadů dětí či rodičů

Hlavní cíle vzdělávání

vycházíme ze třech hlavních cílů, které jsou uvedeny v RVP PV:

- rozvoj dítěte, jeho učení a poznání

- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

dílčí cíle k oblastem jsou zpracovány u jednotlivých kapitol (poznávání, pohyb, estetika, jazyk a řeč, praktické činnosti), tyto kapitoly vycházejí z oblastí uvedených v RVP PV (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, enviromentální)

cílovou kategorií pro dítě opouštějící naši MŠ je zvládnutí většiny klíčových kompetencí, uvedených v RVP PV.

Struktura evaluace

Kriteria pro hodnocení konkrétních pedagogických činností, podmínek a kvality výsledků jsou odvozeny ze základních požadavků na předškolní vzdělávání, které jsou vyjádřeny v RVP PV.

Průběžná analýza a hodnocení vlastní vzdělávací práce učitelek- vlastní zhodnocení daného tématického bloku

Vedení záznamů o dětech – průběžně do záznamových archů

Průběžné porovnávání a vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům RVP PV – evaluace témat

Průběžné sledování a hodnocení všech podmínek a celkové organizace- na pedagogických poradách dle plánu.

Průběžné sledování a hodnocení a respektování podmínek materiálních, psychohygienických, personálních, hygienických, provozu MŠ, organizace, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí – hospitační zápisy, revizní zprávy, BOZP, PO…….

Sledování a hodnocení práce pedagogických i provozních zaměstnanců školy- kontrolní a hospitační činnost, která se projednává na pedagogických poradách

Kontroly vedení třídní dokumentace a plnění kompetencí jednotlivých zaměstnanců během roku dle rozpisu a potřeb

Evaluace vzdělávacího procesu školy – jednou do roka individuelně

Evaluace celkového chodu MŠ, organizace, podmínek,spolupráce s ostatními institucemi

Metody a prostředky hodnocení a evaluace

Rozhovory, konzultace

Diskuse na pedagogických poradách

Hospitace, rozbory hospitací

Pozorování

Analýza třídní a školní dokumentace

Dotazníky, ankety pro rodiče

Analýza vlastní pedagogické a třídní práce

Zodpovědnost ředitelky MŠ za evaluaci

Cíl evaluace

cílem pedagogické evaluace je zkvalitnění edukačního procesu školy

Cíl evaluace ŠVP

vytvoření vhodných podmínek a zkvalitnění celého klimatu školy uvnitř i působení na veřejnost

Cíl evaluace tématických celků

dosáhnout efektivního edukačního procesu, který podporuje dětskou fantazii, obohacuje a doplňuje denní život dítěte, vytváří podnětné, laskavé prostředí, které vede děti k pocitu spokojenosti, sounáležitosti a radosti a připraví je ke vstupu do další etapy vzdělávání

Cíl evaluace vzdělávacího procesu

dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, tvořivě myslet a jednat, umět se přizpůsobit, být citlivý k potřebám druhého, umět řešit problémy….

vytvořit prostředí důvěry, přátelství, pohody, vytvářet pěkné vztahy mezi dětmi, skupinou ve třídě, rodinou i veřejností

spolupracovat s rodinou, být citliví k jejich problémům a požadavkům, přistupovat citlivě s porozuměním a pochopením

Cíle ostatní evaluace

neustálé vyhodnocování, je to zpětná vazba pro zkvalitnění další práce, systematické shromažďování informací o kvalitě a smysluplnosti činnosti

Poznávání

Dílčí vzdělávací cíle

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

vytváření základů pro práci s informacemi

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

získání relativní citové samostatnosti

rozvoj schopnosti sebeovládání

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

rozvoj kooperativních dovedností

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

poznávání jiných kultur

pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Činnosti vedoucí k cílům:

1. Poznávací činnosti, přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů – zaměřené pozorování a sledování skutečných objektů, jevů a dějů z nejbližšího okolí, činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem...)

2. Manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání...), řešení přirozených i modelových situací

3. Smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj vnímání, pozornosti, paměti zrakové i sluchové atd.

4. Hry podporující tvořivost a fantazii, představivost, hry zaměřené na řešení problémových situací, ke cvičení mechanické i logické paměti

5. Námětové činnosti a hry, volné hry, experimenty

jednotlivé činnosti jsou zpracovávány v tematických blocích (viz. zvláštní příloha) v TVP, dále jsou zde rozpracovány činnosti které se uplatňují při všech tématech

třídění předmětů dle barev

přiřazování shodných předmětů dle barev

poznávání a pojmenovávání barev základních i doplňkových

poznávání základních geometrických tvarů

rozměry (velké x malé, velké x větší x největší...)

porovnávání a řazení předmětů dle velikosti (délka, šířka...)

časové pojmy

dny v týdnu

roční období, měsíce

prostorové pojmy – předložky a příslovce místa

orientace na ploše – labyrinty

porovnávání, třídění a řazení souborů podle určitého pravidla

vytváření souborů na základě předem vymezené vlastnosti

orientace v číselné řadě do šesti

seznamování s pojmy všechny, žádný, některý, každý...

seznamování s pojmy více, méně, stejně

rozhodovat o pravdivosti a nepravdivosti tvrzení

uspořádání skupin prvků na základě předem zvoleného pravidla

přiřazováním tvořit dvojice předmětů, které přísluší různým souborům a rozhodovat, zda je v souboru více, méně či stejně prvků

vytvářet skupiny předmětů o daném počtu prvků

odhadování počtu prvků pomocí zrakového vnímání

přiřazováním porovnávání čísel 1 – 10 a na základě porovnání vytvářet číselné řady

rozlišování a poznávání čísel do 10

rozlišování a poznávání některých písmen

sledování očima zleva doprava

rozlišování některých symbolů, porozumění jejich významu a jejich komunikativních funkcí

grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

Jazyk a řeč

Dílčí vzdělávací cíle

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, osvojení základů spisovného jazyka a gramatické správnosti

osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Činnosti vedoucí k cílům

1. Receptivní dovednosti, literatura

2. Rozvíjení slovní zásoby a souvislého vyjadřování

3. Péče o výslovnost, zřetelnost řeči, jazykový cit, gramatickou stavbu jazyka, artikulační, řečové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, analyticko-syntetické činnosti se slovy

4. Přednes, recitace, dramatizace

Receptivní dovednosti, literatura

vnímání krásy slova a citové prožívání básní

obohacování dětského slovníku o nová slova, chápání jednoduchých obrazných přirovnání v básních

porozumění vtipu a slovní hře v současné poezii

rozeznávání témat básní

rozlišování poezie a prózy na konkrétních textech

poslech složitější epické veršované pohádky, uvědomění si celkové atmosféry díla i jeho částí

rozhovory o životní moudrosti v pohádkách, využití k citovému a mravnímu působení

postupné poznávání hrdinů pohádek, určování jejich vlastností, povšimnutí si rozdílu mezi nimi

chápání mezilidských vztahů a motivace jednání na postavách klasických pohádek

upozorňování na zvláštnosti jazyka klasických pohádek

pochopení slovního vtipu a humoru, přenášení do běžného života

soustředěné a citlivé vnímání textu jako literárního díla

podněcování k estetickým aktivitám navozenými zážitky z poslechu a prohlížení ilustrací v literárních dílech

seznamování s autorskými pohádkami, pochopení atmosféry těchto pohádek

vyhledávání zvláštních označení a vět v textu dle přání dětí

všímat si v literárních textech vztahů lidí ke zvířatům, k přírodě

citlivé předklání pohádky, která nekončí šťastně, přístupnými formami vysvětlování příčin a následků

při četbě bajek postupné vysvětlování vedoucí k pochopení mravního poučení

soustředěné poslouchání, poznávání vlastností postav v bajce

zamýšlení se nad ilustracemi knih, poznávání některých autorů

seznamování dětí s dětskými časopisy

rozlišování knih od časopisů

zařazování četby na pokračování, vzpomínání na obsah minulého příběhu

vnímavý poslech příběhů s dětským hrdinou

porovnávání situace z příběhu se svými vlastními zkušenostmi

při poslechu příběhů se školní tématikou přibližování školního prostředí

orientace v knihách, dětských encyklopediích – sledování očima zleva doprava

postupné rozlišování některých písmen

cvičení návyku hledat informace v knihách

sledování divadelního představení

sledování vhodných televizních pořadů pro děti

poslech audio nahrávek – pohádky

sluchová cvičení:

rozlišování zvuků, hluků

rozlišování směru, odkud zvuk přichází

prohlubování schopnosti sluchu rozeznávat výšku, intenzitu a délku trvání tónů, délku samohlásek ve slově

rozvíjení fonematického sluchu – diferenciace hlásek

rozlišování slabik a hlásek na začátku a na konci slova

Rozvíjení slovní zásoby a souvislého vyjadřování

rozšiřování slovní zásoby o slova označující předměty, jevy a činnosti, s kterými přichází dítě bezprostředně do styku, ale i o slova, kterými vyjadřuje své představy, myšlenky, city, přání

aktivní používání slovní zásoby v odpovídajícím významu

poznávání a vymýšlení jednoduchých synonym (slova nestejně znějící stejného významu)

poznávání a vymýšlení jednoduchých homonym (slova souzvučná stejného významu)

poznávání a vymýšlení jednoduchých antonym (slova významově protikladná)

zvyšování používání přídavných jmen, sloves a ostatních druhů slov – nová slova a jejich aktivní používání, vždy v souvislosti s přímou zkušeností

zobecňování – pomocí konkrétních předmětů a obrázků – vytváření pojmů

společenské vyjadřování dětí – pozdravit, rozloučit se, neskákat do řeči. poprosit, poděkovat, vyslechnout sdělení, poslechnout pokyn...

usilovat o to, aby děti byly schopné dorozumět se s ostatními dětmi i dospělými – společné diskuse, rozhovory

samostatné formulace vzkazů či odpovědí na vzkaz

srozumitelné vyjádření přání, žádostí

rozvíjení souvislého vyjadřování metodou popisu, vyprávění a reprodukce – vyprávění podle skutečných zážitků i podle obrazového materiálu, také podle fantazie

souvislé vyjadřování charakteristických vlastností předmětů, jevů a činností a jejich základních znaků

rozvíjení schopností klást otázky a na otázky souvisle odpovídat

komentování zážitků a aktivit

samostatný slovní projev na určité téma

vyprávění toho, co dítě slyšelo či shlédlo – na základě citových zážitků

vyprávění pohádek, příběhů

zhodnocování situací v textu i na obrázcích z mravního hlediska

besedy o večerníčcích, porovnávání vlastností hrdinů

vymýšlení dalších osudů pohádkových hrdinů (dle fantazie)

reprodukce jednoduchých pohádek

reprodukce složitějších textů autorských pohádek

vyprávění děje podle obrázkových seriálů

dokončování začatých příběhů, rozvoj fantazijních představ a jejich formulace

Péče o výslovnost, zřetelnost řeči, jazykový cit, gramatickou stavbu jazyka

péče o správnou výslovnost – gymnastika mluvidel, dechová cvičení, artikulační cvičení, jednoduchá říkadla

péče o správnou intonaci a výraznost hlasu

péče o plynulou a přiměřeně rychlou řeč

cvičení hláskových skupin ve slovech

správné kladení větného a slovního přízvuku

používání správných gramatických tvarů (neopravovat, ale zopakovat správný gramatický tvar)

prohlubování jazykového citu dětí využíváním vhodné literatury a příkladem řeči učitelky

vytváření povědomí o gramatické stavbě jazyka – vytváření zdrobnělin

vytváření jednoduchých rýmů – hry se zvukovou stránkou řeči

řešení problému pomocí konkrétních předmětů, obrázků a hádanek

vytváření hádanek dětmi

tvorba literárních hádanek podle vybraných veršů

při přednesu říkadel vytleskávání rytmu

rozkládání slov na slabiky

skládání slov ze slabik

Přednes, recitace, dramatizace

seznamování s lidovými říkadly

přednášení říkadel

využívání říkadel při hrách a různých situacích

seznamování se s poezií – básně klasické, lidové i moderní

základy správné, výrazné a kultivované recitace – učení se zpaměti krátkých textů, básní...

využívání improvizovaných výstupů s loutkou k aktivizaci a motivaci dětí

seznamování se s různými druhy loutek. maňásků a jejich způsoby vodění

zařazování krátkých improvizovaných etud a hříček zaměřených k aktuálním situacím

shlédnutí inscenace profesionálního loutkového divadla

dramatizace pohádky za pomoci různých loutek

pohybové vyjádření prožitků, nálad, situací

pokusy o navázání neverbálního kontaktu s partnerem

pohybové i slovní charakterizování postav v určité situaci a náladě

na základě výběru rolí rozehrávání určitých situací

rozvíjení dialogů dětí s hračkou, s loutkou

na základě volné improvizace s loutkou samostatné hraní krátkých hříček

dramatické vyjádření námětů zadaných učitelkou

dramatické dořešení nedokončeného příběhu, pohádky

podněcování k hledání různých způsobů řešení charakteristických pro jednotlivé postavy

prostřednictvím loutek dramatizace vhodné literární předlohy

rozvíjení obsahové i formální stránky dialogu mezi jednajícími postavami

Estetika

Dílčí vzdělávací cíle

rozvoj a kultivace estetického vnímání, rozvoj estetického vkusu

rozvoj estetického sebevyjádření

rozvoj tvořivosti, fantazie

osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní

seznamování se světem lidí, kultury a umění

poznávání jiných kultur

1. Výtvarné činnosti, výtvarné umění

2. Hudební činnosti, hudební umění

Výtvarné činnosti

Kresba

ovládat různě velkou plochu papíru

kreslit uvolněně, uplatňovat v kresbě vlastní náměty

rozvíjet dětskou fantazii

zařazovat tematické kresby – na základě vlastního prožitku, citových podnětů...

zaznamenávat grafický typ lidské figury, zachytit figuru v určitém ději

znázornit vzájemný vztah postav

zaznamenat grafický typ zvířecí figury, záznam i v urč. ději

znázorňovat fantazijní představy

graficky znázorňovat na základě představy vzbuzené vyprávěním, četbou

vyjádřit dějovou posloupnost příběhů

graficky znázornit různé dopravní prostředky

uvolněná kresba různým grafickým materiálem

ovládání různých grafických technik

Malba

seznamovat s vlastnostmi barev

mícháním barev vytváření nových barevných odstínů

hry s barevnou skvrnou – rozfoukávání, roztírání...

zapouštění barev do vlhkého podkladu

rozvrhnutí děje v ploše, vyrovnání se s pozadím

malba na základě citových vztahů a prožitků

malba lidské figury i v pohybu

malba zvířecí figury i v pohybu

znázornění prostředí ve kterém se děj odehrává

vyjádření situace vhodnou barevnou skladbou

seznamování a využívání různých malířských technik

Modelování

zpracování modelíny – hnětení, mačkání...

zvládání krouživého pohybu rukou při modelování koule

využívání stejnoměrného tlaku ruky při zpracování válečku

zplošťování koule, upravování tvarů – vytahování, ohýbání, zdobení...

vytváření jednoduchých předmětů z modelíny

modelování slepováním z částí

modelování lidské a zvířecí figury

modelování složitějších dějů

Konstruování

vytváření složitějších prostorových celků

doplňování přírodních materiálů svým výtvarným zásahem

tvarování papíru různými způsoby

vytváření různých obrazců z barevných papírů, využití různých druhů papírů

osvojování si různých technik konstruování

kombinace různorodých materiálů

uplatňování přesnosti a fantazie při vytváření složitějších architektonických celků ze stavebnic

Výtvarné umění

aktivní podíl na estetickém uspořádání MŠ

vytváření základů estetického zájmu a hodnotícího vztahu k předmětům užitkové povahy, k umělecké tvorbě

pozorování , vnímání a estetické hodnocení přírodního prostředí

pěstování vztahů a postojů k výtvarnému umění a architektuře (budovy a jejich účel)

vnímání a hodnocení knižní ilustrace

prohlubování zájmu o výtvarnou stránku hraček, divadla, filmu

Hudební činnosti

Pěvecké

uplatňování říkadlových melodií 3-5 tónů

uplatňování fantazie při rytmizaci a melodizaci říkadel v rozsahu 5-6 tónů (hra na ozvěnu...)

říkadlové melodie a písně v rozsahu 2-7 tónů (rozsah c1-d2)

přesný, čistý zpěv s dodržováním správného rytmu

zpěv s doprovodem na různé hudební nástroje

zpěv s reakcí na dirigentská gesta

zpěv sólo, skupinový

reakce na předehru, mezihru, dohru

plynulý zpěv legato i staccato

upevňování a rozšiřování repertoáru písní, písně různého charakteru

pohybové vyjádření písní

zpěv s doprovodem dětí na hudební nástroje

porovnávání tempa a dynamiky v písních, uplatňování i ve zpěvu

srovnávání melodických postupů (zpěv s pohybem ruky)

porovnávání tempa melodie a porozumění pojmům nahoru-dolu, výš-níž...

porovnávání melodií různých písní

Hudebně-pohybové činnosti

sladění pohybu s rytmem a hudbou

dodržování změny tempa chůze ve dvoučtvrťovém taktu s různými polohami paží

chůze a běh ve tříčtvrťovém taktu se zdůrazněním první doby

zrychlování a zpomalování dle hudby

střídání chůze a běhu podle hudby

vyjádření pomlky nehybností

krok poskočný v daném rytmu a střídání s chůzí i během

přísunný krok

cval stranou a vpřed

upevňování rytmického cítění s pohybovými prvky v písni

vyjadřování hudby pohybem

pohybová improvizace

vyjadřování postupu melodie pohybem

hudebně-pohybové hry, tanečky

uplatňování jednoduchých tanečních kroků

reakce pohybem na změnu tempa, dynamiky, výšky...

Instrumentální činnosti

seznamování se s dětskými hudebními nástroji

využívání nástrojů ve všech oblastech hudebních činností

seznamování se s technikou hry na nástroje

pokusy o vytváření doprovodů k písním

hra v rytmu, využití nástrojů i při jiných činnostech než pěveckých

využití nástrojů při ostinátním doprovodu

Hudební umění

rozvoj aktivních forem poslechu naživo i reprodukce

rozlišování pochodu, tance, ukolébavky, veselé a smutné hudby

rozlišování hudebních nástrojů

pohybově vyjádřit charakter hudby

vyjádřit své pocity z poslechu – různá forma (výtvarná, slovní...)

Dílčí vzdělávací cíle

probudit u dítěte zájem o pracovní činnost vlastní i ostatních lidí

vést děti k trvalé pracovní aktivitě, odpovídající jeho schopnostem a možnostem

rozvoj fantazie, tvořivosti, volních vlastností, sebeovládání, soustředěnosti, cílevědomosti

osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

Praktické činnosti

Činnosti vedoucí k cílům

1. Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

2. Manipulační činnosti, péče o rostliny a živočichy

3. Konstruktivní a grafické činnosti

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

samostatné mytí rukou, používání WC, úprava zevnějšku, užívání kapesníku...

samostatné oblékání, svlékání, obouvání, zavazování tkaniček...

samostatné skládání a úklid oděvu, obuvi

správné návyky při stolování, držení lžíce, užívání příboru

sebeobsluha při stolování

samostatné uklízení pomůcek a hraček

pomoc druhým dětem

Manipulační činnosti, péče o rostliny a živočichy

práce s papírem – mačkání, vytrhávání, stříhání, skládání, lepení

práce s textilem

kombinace různých materiálů

práce s drobným materiálem

práce s přírodninami

výroba drobných předmětů z různých materiálů

práce se dřevem

stavby z písku

zapojování dětí do péče o rostliny v MŠ

péče o školní zahradu – manipulace s dětským nářadím, hrabání, zametání...

péče o ptáky a zvířata v zimě

vytváření základů k ochraně přírody a životního prostředí

Konstruktivní a grafické činnosti

seznamování se a manipulace s různými druhy konstruktivních stavebnic

samostatné provádění složitějších operací s konstruktivními stavebnicemi i podle návodu

tvořivá manipulace

rozvoj koordinace zraku a ruky při grafických činnostech – orientace zleva doprava – viz samostatné zpracování grafomotoriky

Pohyb

Dílčí vzdělávací cíle

uvědomění si vlastního těla

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

rozvoj a užívání všech smyslů

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Pohybové činnosti:

1. lokomoční (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení a plazení, házení)

2. zdravotně zaměřené činnosti (cvičení vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) – zdravotní cviky

3. základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry, smyslové hry, psychomotorické a další pohybové hry

4. hudebně pohybové hry a činnosti

Lokomoce

Chůze

chůze se správným držením těla, se správným odvíjením chodidla, využitím doprovodných pohybů paží, v pravidelném tempu kroku

chůze po šikmé a zvýšené rovině

chůze s orientací v prostoru mezi překážkami

chůze se změnou délky kroku

chůze s překračováním překážek volně i v organizovaném útvaru

chůze s orientací v prostoru s překonáváním nerovného terénu

chůze bosky v bezpečném terénu

sportovní chůze (max. 3km)

chůze po schodech

Běh

technicky správný běh s pravidelným dýcháním a orientací v prostoru

využívání běhu při honičkách

běh za vedoucím dítětem i určeným směrem volně v prostoru, se změnami směru, dobře se orientovat v prostoru

střídání chůze a běhu na předem domluvený signál (zvukový, světelný...)

vybíhání z dané mety

běh ve dvojicích, trojicích

běh v zástupu, v kruhu

běh s vyhýbáním

start z různých poloh

Skok

koordinované využití dynamické síly nohou se zapojením celého těla – skok vpřed, vzad, seskok z vyvýšené plochy

skoky snožmo

poskoky v dřepu s obměnami

skoky jednonož

skoky do stoje rozkročného

přeskoky nízkých překážek plynule za sebou v chůzi, běhu

skok do výšky přes gumu z místa i s rozběhem

skákání přes pohybující se překážky (švihadla)

seskok z vyšší roviny (max. do výšky pasu dítěte)

výskoky s rozběhem

výskoky s dosahováním na zavěšené předměty

krok poskočný z místa

skok do dálky z místa i s rozběhem

Lezení

lezení v podporu dřepmo v rovině

lezení v podporu dřepmo po zvýšené ploše

lezení v podporu dřepmo vzad, stranou, po třech

plazení po břiše

plazení po zádech

plazení pod nízkou překážkou

plazení po rovné i šikmé lavičce s přitahováním ve vzpažení

zdolávání překážek lezením

vylézání a slézání na přiměřené nářadí

přelézání překážek

prolézání tmavým tunelem

skluz v sedu, v lehu na zádech

Házení

koulení míče daným směrem

koulení míče ve dvojicích

koulení míče po šikmé ploše, hlavou, nohama

vyhazování míče do výšky pravou, levou i oběma rukama

házení lehkými předměty na cíl L i P rukou

házení lehkými předměty do dálky horním obloukem

správný nápřah a mrštění paže při hodu hor. obloukem se správným postavením nohou a koordinací pohybů

hod obouruč a jednoruč na koš

hod obouruč ze vzpažení od prsou (přihrávka)

házení míče na zem s chytáním

chytání míče po odrazu od země

házení a chytání ve dvojicích, jednoruč i obouruč

chytání míče koulejícího se po šikmé ploše

Zdravotně zaměřené činnosti

Zdravotní cviky, dechová a relaxační cvičení

cviky protahovací, vyrovnávací, uvolňovací – s přihlédnutím k věku dítěte, zpracováno ve zvláštní příloze

dechová cvičení – zaměření na provedení hlubokého nádechu nosem a výdechu ústy po zahřátí organismu

relaxační cvičení – vědomé uvolňování celého těla, využití různých způsobů (jóga)

Ostatní činnosti

Základní gymnastika (zaměřeno na cvičení obratnosti, pohotovosti, síly, překonávání strachu z nezvyklých poloh...)

pohotové přechody ze stoje bez dopomoci horních konč. do kleku, sedu, lehu a zpět do stoje

sed skrčmo zkřižný a stoj bez dopomoci rukou

stoj spojný, dřep, klek a zpět

stoj na jedné noze s krátkou výdrží

poskoky na jedné noze

ve stoji jednonož pohyby volné nohy růz. směry

váha předklonmo (holubička)

sbalený sed skrčmo-kolébka-ze sedu do sedu

kolébka z dřepu do sedu a zpět

skok s obratem kolem osy

převaly z boku na bok v lehu, paže u těla – plynule za sebou

kotoul vpřed s dopomocí i bez dopomoci

kotoul vpřed na zvýšené ploše

kotoul vpřed opakovaně

rychlé střídání poloh těla

z lehu stoj na lopatkách s oporou paže – svíčka

dřep s přednožením, unožením

klek s přednožením, unožením

různá balanční cvičení – na zvýšených, zavěšených a šikmých plochách, na gymnastických míčích atp.

Turistika

vycházky s postupným prodlužováním trasy, s orientací v prostoru, se ztěžováním náročnosti trasy, chůze a běh v přírodním terénu, do kopce, z kopce...

Sezónní činnosti

hry na sněhu a se sněhem, lyžování

klouzání po ledě

hry ve vodě, plavání

turistika

Smyslové a psychomotorické hry

Míčové a jiné pohybové hry

viz různé publikace (např. F. Chaloupka – Pohybové pohádky předškoláků, S.Herm– Psychomotorické hry, Kafomet, materiály ze seminářů, zásobníky učitelek...)

Hudebně pohybové hry a činnosti

sladění pohybu s rytmem a hudbou

dodržování změny tempa chůze ve 2/4 taktu s různými polohami paží

chůze a běh ve 3/4 taktu se zdůrazněním první doby

zrychlování a zpomalování dle hudby

střídání chůze a běhu podle hudby

vyjádření pomlky nehybností

krok poskočný v daném rytmu a střídání s chůzí i během

přísunný krok

cval stranou a vpřed

Ledříček a jeho kamarádi z Orlických hor

ŠVP PV s názvem LEDŘÍČEK A JEHO KAMARÁDI Z ORLICKÝCH HOR obsahuje 10 tematických – integrovaných bloků s názvy:

„S Ledříčkem“

„S Ledříčkem a vílou Jůlinkou “

„S Ledříčkem a Berkvintem“

„S Ledříčkem a Čertem“

„S Ledříčkem a Rampušákem“

„S Ledříčkem a Ohniváčkem“

„S Ledříčkem a Pašerákem“

„S Ledříčkem a Čarodějnicí“

„S Ledříčkem a Hejkalem“

„S Ledříčkem a Kačenkou“

Každé téma obsahuje krátkodobé integrované bloky – podtémata, které jsou podrobně rozpracovány v TVP PV.

ŠVP PV má:

- Tematické části

- Charakteristiku jednotlivých tematických bloků (dlouhodobý projekt)

- Dílčí vzdělávací cíle (viz Charakteristika vzdělávacího programu)

- Činnosti vedoucí k cílům (viz Hlavní cíle vzdělávání)

- Časový rozsah (S Ledříčkem od září do června – 10 měsíců)

- Věkovou skupinu (děti od 2 do 7 let)

- Výlety, exkurze, samostatné projekty, různé

S LEDŘÍČKEM:

Tematické části: Seznamování, V lese 1, V lese 2, Na poli

Charakteristika: Seznámení nových dětí s novým prostředím, s novými kamarády

a personálem, s naším vzdělávacím programem, s Ledříčkem a

jeho kamarády v podobě loutky.

Seznámení s životním prostředím v lese a na poli- příroda,

zvířátka aj.

Dílčí vzdělávací cíle: odloučení od rodičů, navazování kontaktů, adaptace na nové

prostředí, komunikace mezi dětmi apod.

Poznávání života v lese, sběr lesních plodů – výrobky,

poznávání zvířátek žijících v lese, názvy listnatých a

jehličnatých stromů, práce v lese a na poli, poznávání

nových říkanek, básní a písní s tímto tématem.

Činnosti vedoucí k cílům: Tyto tématické části jsou zařazeny do všech činností –

jednotlivých kapitol (viz poznávání, pohyb, estetika,

jazyk a řeč, praktické činnosti)

Časový rozsah: ZÁŘÍ

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Výlety do lesa – sběr hub – „Po stopách dědečka

Hříbečka“ aj.

S LEDŘÍČKEM A VÍLOU JŮLINKOU:

Tematické části: V sadu 1

V sadu 2

V oblacích 1

V oblacích 2

Charakteristika: S vílou Jůlinkou děti poznávají změny v přírodě – barevné stromy, opadané listí, sklizeň ovoce a zeleniny, odlet ptactva, pouštění draků, chladné počasí, kratší dny…

Dílčí vzdělávací cíle: poznávání ovocných stromů a jejich plodů, poznávání listnatých stromů podle listů, práce s barevnými listy, plody, ochutnávání ovoce a zelenin, poznávání a pojmenování druhů ptactva (stálé a stěhovavé),výroba létajícího draka, pouštění draků…

Činnosti vedoucí k cílům: Poznávání, pohyb, estetika, jazyk a řeč, praktické činnosti se prolínají a tvoří harmonický celek.

Časový rozsah: ŘÍJEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: dlabání dýní na Kopečku, Drakiáda aj.

S LEDŘÍČKEM A BERKVINTEM:

Tematické části: Dušičky a strašidélka

Na farmě 1

Na farmě 2

Doma

Charakteristika: S polárním větrem Berkvintem se děti podívají za svátkem dušiček(úcta k zemřelým), budou poznávat pohádkové bytosti – strašidla (Halloween), seznamovat se s životem na farmě – domácí zvířátka, jejich mláďata a čím jsou pro nás užitečné. Seznamovat se s vším, co se týká našeho domova a rodiny.

Dílčí vzdělávací cíle. Osvojení poznatků o své rodině, rodině druhých a domácích zvířátek, starost a úcta k druhým, osvojování návyků, společenských zvyků apod.

Činnosti vedoucí k cílům: Toto téma se bude prolínat ve všech činnostech (poznávání, estetika atd.)

Časový rozsah: LISTOPAD

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: SK Wiyrhanea – jízda na koni – „Martin na bílém koni“,

vánoční keramická dílna na Kopečku, výlet do Neratova a na farmu na Orlici aj.

S LEDŘÍČKEM A ČERTEM:

Tematické části: V pekle a na nebi

Adventní týden 1

Adventní týden 2

Vánoce

Charakteristika: Prosinec je období nejhezčích svátků a radostného očekávání. S kamarádem čertem se podívají do pekla a do nebe (Mikulášská nadílka) a připravují se na svátky vánoční (Advent – čekání na Ježíška).

Dílčí vzdělávací cíle: děti budou vyjadřovat svoji fantazii a představivost hlavně v hudebních, výtvarných a pracovních činnostech.

Činnosti vedoucí k cílům: Vyjádření hlavně v estetice a pohybu, ale také v matematických představách a poznávání – vánoční zvyky a tradice.

Časový rozsah: PROSINEC

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Mikulášská nadílka, pečení cukroví a perníčků, vánoční besídka aj.

S LEDŘÍČKEM A RAMPUŠÁKEM:

Tematické části: Tři králové

Na sněhu

Na severním pólu 1

Na severním pólu 2

Charakteristika: S patronem Rampušákem zažijí děti hlavně radovánky na sněhu.

Dílčí vzdělávací cíle: seznámíme se s příběhem našich Tří králů, se skupenstvím vody (sníh, led, pára voda), poznáme „jiný svět“ a tamní život – polární živočichové, obyvatelé a hlavně se budeme věnovat zimním sportům.

Činnosti vedoucí k cílům: budeme pořádat „Tříkrálovou sbírku“, zahájíme lyžařskou školu, v různých činnostech (poznávání, estetika …) se seznámíme s životem na sněhu u nás i ve světě – severní pól.

Časový rozsah: LEDEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Tříkrálové koledování, zahájení lyžařské školy aj.

S LEDŘÍČKEM A OHNIVÁČKEM:

Tematické části: V zaměstnání 1

V zaměstnání 2

Moje tělo

Dopravní prostředky

Charakteristika: Ohniváček ukazuje dětem různá povolání – „Bez práce nejsou koláče“, už víme, čím budeme, až vyrosteme, poznáváme lidské tělo, vlastní tělo, životosprávu, péče o své zdraví a bezpečnost i na silnicích – dopravní prostředky.

Dílčí vzdělávací cíle: seznámení se světem dospělých lidí, s jejich zaměstnáním, prohloubení fantazie a představivosti o svém budoucím zaměstnání, seznámení s lidským tělem a v poslední části – s dopravními prostředky.

Činnosti vedoucí k cílům: děti budou poznávat různá povolání, učit se písně a básně o různých řemeslech, učit se malovat lidskou postavu, v matematických představách se seznámí s geometrickými tvary – dopravní značky a jiné zařazení těchto témat do her a činností.

Časový rozsah: ÚNOR

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Zimní olympijské hry, Masopust – průvod masek obcí nebo na lyžích, exkurze do kovárny a brašnářství aj.

S LEDŘÍČKEM A PAŠERÁKEM:

Tematické části: Masopust

Loučení se zimou

Vítáme jaro

Jaro je tu

Charakteristika: Objevování a poznávání nových přírodních jevů, změn v přírodě, seznámení s různými tradicemi (Český rok) – loučíme se zimou a vítáme jaro s Pašerákem z Orlického Záhoří.

Dílčí vzdělávací cíle: seznámení s prostředím, ve kterém dítě žije, s proměnami v prostředí, které nás obklopuje, vytvoření znalostí o českých letitých tradicích.

Činnosti vedoucí k cílům: V estetice se děti naučí jarní písně a říkadla týkajících se Masopustu, Vynášení Mořeny aj. s jarní tématikou, ozdobíme školku jarní dekorací, témata se budou prolínat i v poznávání, pohybu apod.

Časový rozsah: BŘEZEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: „Vynášení Mořeny“ – loučení se zimou, vítání jara, velikonoční keramická dílna na Kopečku, zahájení plavecké školy v ÚO aj.

S LEDŘÍČKEM A ČARODĚJNICÍ

Tématické části: Vítej, čápe!

Velikonoce

Den Země

Týden s Čarodějnicí

Charakteristika: děti si budou připomínat návrat stěhovavých ptáčků, jejich názvy, další tradiční zvyky, vysvětlíme si pojem – aprílové počasí a budeme čarovat s Čarodějnicí.

Dílčí vzdělávací cíle: vytváření povědomí o rozmanitosti a proměnách prostředí, seznamování s velikonočními zvyky, s pojmem „pálení čarodějnic“, a co pro nás znamená Země a příroda kolem nás.

Činnosti vedoucí k cílům: budeme se učit o počasí, poznávat velikonoční kalendář, připomeneme si názvy stálých a stěhovavých ptáků, sblížíme se s naší Zemí a krásami přírody a věnovat se hrám a činnostem na školní zahradě – pálení čarodějnic, opékání, úprava zahrady.

Časový rozsah: DUBEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: pečení velikonočního cukroví a perníčků, exkurze na Kopečku – pletení pomlázek, čarodějnický rej – pálení čarodějnic aj.

S LEDŘÍČKEM A HEJKALEM

Tematické části: Všechno kvete

Děti maminkám

Poznáváme zvířátka

Co se děje v trávě

Charakteristika: V tomto měsíci s patronem Hejkalem se děti budou seznamovat s názvy stromů podle květů, s názvy jarních lučních a zahradních květin, budeme se věnovat našim maminkám a poznávat i jiná zvířátka žijící po celém světě a u nás v ZOO a malé kamarády žijící v trávě.

Dílčí vzdělávací cíle: vytváření povědomí o přírodním prostředí, ve kterém žijeme, prostřednictvím her, obrázků, literatury, rozhovoru a vyprávění budou děti poznávat tyto tematické části tohoto měsíce.

Činnosti vedoucí k cílům: poznáváme názvy květin, stromů, malujeme, vytváříme, recitujeme, zpíváme maminkám, poznáváme barvy, počítáme, dělíme podle velikostí zvířátka, pohybujeme se hlavně v přírodě.

Časový rozsah: KVĚTEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: výlety do lesa – po stopách hmyzu, Pašerácká lávka na Zemské bráně, rozhledna Anna na Anenském vrchu, Ledříčkova skála

v Klášterci n. O.

S LEDŘÍČKEM A KAČENKOU

Tematické části:

Děti slaví svátek

Poznáváme okolí

Kačenčina zahrádka

Loučení

Charakteristika: svět kolem nás v nás probouzí představu o volnosti, vnímáme krásu okolí a chceme poznávat i krásy neznámého, to vše s námi prožije a zakončí školní rok princezna Kačenka.

Dílčí vzdělávací cíle: opakujeme znalosti z celého roku, učíme se vyjádřit získané dojmy a prožitky, rozvíjíme řečové schopnosti.

Činnosti vedoucí k cílům: oslavíme s dětmi svátek, uspořádáme různé výlety do okolí, zopakujeme si „roční cestu“ s Ledříčkem a jeho kamarády z Orlických hor a rozloučíme se s našimi předškoláky.

Časový rozsah: ČERVEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Den dětí – letní olympijské hry, školní výlet dle výběru a dohodě s rodiči, fotografování dětí, Mejdan roku předškoláků aj.

Další akce, výlety a exkurze se konají po dohodě s rodiči a obecním úřadem. Rodiče se o nich dozvědí formou lístečků – tzv. Info na ledničku a plakátů na nástěnkách.

 


 

Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Bartošovice v Orlických horách 23
telefon: 491 616 907, 739 455 232, IČO: 75015757
e-mail: ms.bartos@seznam.cz,  •  www.skolkabartosovice.cz

e-mail webmaster  •  copyright © by Michael Stanovský, 2013-2020  •  login