Mateřská škola

Bartošovice v Orlických horách


ilustrační obrázek

Školní rok 2019/2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Bartošovice v Orlických horách bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Postupujte prosím dle následujících doporučení:
upřednostňujeme tyto způsoby podání žádosti: datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou.

- žádosti budou přijímány od 4. 5. 2020 do 14. 5. 2020

- v krajním případě dle konkrétní situace lze žádost podat osobně ve škole

- osobní podání žádosti možné v pátek 15. 5. 2020 v 10.00 hod.

- pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (e-mail bez EP, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů

Dokládání povinných dokumentů:

Rodný list

- rodný list postačí doložit jeho prostou kopií připojenou k odesílané žádosti

Doložení řádného očkování dítěte

- podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

- tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

-v současné situaci - nenavštěvujte osobně praktického lékaře

- pro doložení této povinnosti zákonný zástupce
- prohlásí, že je dítě řádně očkované
- doloží kopii očkovacího průkazu
- žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není nutné!

Děkujeme za pochopení!!!

O žádosti si žádejte:
Telefon: 739 455 232, 604 150 403
E-mail: ms.bartos@seznam.cz

Aktuality, informace pro rodiče

Nejsou žádné aktuality.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bartošovice v Orlických horách

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (ust. § 34 odst. 6 školského zákona).

Kritéria pro přijetí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým) číslem při zápisu (v daném pořadí 1-4):

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obcí Bartošovice v Orlických horách

  2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4, 3 a 2 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obcí Bartošovice v Orlických horách

  3. Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený Obcí Bartošovice v Orlických horách

  4. Dále se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4, 3 a 2 let věku, s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený Obcí Bartošovice v Orlických horách

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu:

Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.
Pro rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejsou stanovena žádná kritéria.

Dne 1. března 2017, Petra Klaclová, ředitelka MŠ

Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bartošovice v Orlických horách

Termín zápisu je stanoven po dohodě s Obcí Bartošovice v Orlických horách v měsíci květnu (v době mezi 1. - 16. květnem)

Vyhlašuje se prostřednictvím úřední tabule MŠ a Obce Bartošovice v Orlických horách, novin „Horský kurýr“, informačními plakáty vyvěšených na veřejných místech, internetovými stránkami MŠ (www.skolkabartosovice.cz).

V době vyhlášeného zápisu se přijímají děti na následující školní rok.

Místo přijímání žádostí je stanoveno v době vyhlášení.

Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:

  • občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, pěstounství, ...)

  • rodný list dítěte

  • potvrzení lékaře, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání

  • v případě zdravotně postiženého dítěte písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost

  • v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky + případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (školského poradenského zařízení)

Dne 1. března 2017, Petra Klaclová, ředitelka MŠ


 

Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Bartošovice v Orlických horách 23
telefon: 491 616 907, 739 455 232, IČO: 75015757
e-mail: ms.bartos@seznam.cz,  •  www.skolkabartosovice.cz

e-mail webmaster  •  copyright © by Michael Stanovský, 2013-2020  •  login