Mateřská škola

Bartošovice v Orlických horách

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

» Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole

Cíle předškolního vzdělávání

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet dítě tak, aby na konci předškolního vzdělávání bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou aktivně a s uspokojením zvládat nároky života, které jsou na něj kladeny a které ho v budoucnu čekají.

Mezi cíle předškolního vzdělávání v České republice patří:

 • doplňovat a podporovat rodinnou výchovu;
 • podporovat rozvoj osobnosti dítěte;
 • podporovat zdravý citový, rozumový a tělesný vývoj dítěte;
 • napomáhat dítěti v chápání okolního světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení;
 • umožňovat osvojení základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů;
 • vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání;
 • vytvářet předpoklady pro pokračování ve vzdělávání;
 • poskytovat speciálně-pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Specifika předškolního vzdělávání

 • Metody a formy práce předškolního vzdělávání jsou přizpůsobeny potřebám dětí.
 • Předškolní vzdělávání nabízí dětem vstřícné a podnětné prostředí, ve kterém se cítí spokojeně a které jim umožňuje projevovat a zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem.
 • Jsou respektovány individuální potřeby a možnosti každého dítěte.
 • Vzdělávání probíhá zejména prostřednictvím prožitkového učení a učení hrou. Tyto metody mají za úkol podporovat dětskou zvídavost a potřebu objevovat.

Vzdělávací obsah vychází z 5 vzdělávacích oblastí:

1. Dítě a jeho tělo - fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, zdraví, bezpečí.

2. Dítě a jeho psychika

 • Jazyk a řeč - výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování.
 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace – vnímání, pozornost, soustředění, paměť, tvořivost, vynalézavost, fantazie, rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování, časoprostorová orientace, základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace, řešení problémů, učení.
 • Sebepojetí, city, vůle - sebevědomí, sebeuplatnění, sebeovládání, přizpůsobivost, sebepojetí, city, vůle.

3. Dítě a ten druhý - komunikace s dospělým, komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech, sociabilita.

4. Dítě a společnost - společenská pravidla a návyky, zařazení do společenství, kultura, umění.

5. Dítě a svět - poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí.

Organizace předškolního vzdělávání

Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku.

Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti od 2 do 6 let (dvouleté dítě nemá právní nárok na přijetí do MŠ).

Zápis k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok probíhá od 2. 5. do 16. 5. Přesný termín a místo stanovuje ředitel mateřské školy.

Povinnost předškolního vzdělávání nastává od počátku školního roku po dni, kdy dítě dosáhne 5 let.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, i na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinný rok předškolního vzdělávání lze plnit i jinými způsoby. Patří sem individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě základní školy, vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální a vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky.

Ředitel školy umožní na základě doporučení školského poradenského zařízení dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu. Program definuje možnosti a způsoby podpory dítěte v problémových oblastech.

Pro předškolní vzdělávání je závazný Rámcový vzdělávací program, který vymezuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání. Rámcový vzdělávací program je závazný pro tvorbu školního vzdělávacího programu.

Mateřská škola

V České republice mohou děti navštěvovat státní nebo soukromé mateřské školy.

Vzdělávání dítěte v mateřské škole rodiče hradí prostřednictvím poplatků za takzvané školné. Dále hradí rovněž stravování dítěte. Dítě má tedy v mateřské škole zajištěnu celodenní stravu včetně pitného režimu. V posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se neplatí školné (stravné ano), a to po dobu nejvýše 12 měsíců.

Ve státní mateřské škole může být maximální počet dětí ve třídě 28, se kterými pracují zpravidla 2 učitelky. Dále může být ve třídě přítomen například asistent pedagoga, dvojjazyčný asistent pedagoga či chůva.

Děti mohou být do tříd rozděleny podle stejného věku nebo nezávisle na věku.

Děti odchází domů z mateřské školy v doprovodu dospělé osoby po obědě nebo odpoledním odpočinku.

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je potřeba omlouvat podle školního řádu dané mateřské školy.

Denní režim dne může být v každé mateřské škole odlišný, přičemž je nutné dodržovat dobu příchodu a vyzvedávání dětí. V případě potřeby se rodič domluví s vedením MŠ a učitelkami individuálně.

Příklad denního režimu:

 • scházení dětí, volné hry, individuální práce s dětmi;
 • komunitní kruh – tematické rozhovory, říkanky, písničky, hádanky;
 • zdravotní cvičení – pohybové hry, cvičení na stanovištích, zdravotní cvičení, relaxace;
 • svačina;
 • vzdělávací aktivity na vybrané téma – výtvarné, hudební, pohybové, pracovní, rozumové;
 • pobyt na zahradě mateřské školy či vycházka po okolí;
 • oběd;
 • polední odpočinek;
 • svačina;
 • volné hry, odchod dětí.
 • Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízí dětem obsah vybraných témat v souvislostech. Pro dítě jsou získané zkušenosti snáze pochopitelné a prakticky využitelné. Probíraná témata vždy vychází ze školního vzdělávacího programu dané mateřské školy.
 • Aktivity pro děti lze rozdělit na aktivity spontánní či řízené. Některé aktivity si tedy děti řídí sami a některé ovlivňuje učitel přímo či nepřímo.

Učitel mateřské školy

Pro výkon svého povolání potřebuje učitel mateřské školy odbornou kvalifikaci, kterou získá studiem oboru se zaměřením na přípravu učitelů mateřské školy.

Pedagogičtí pracovníci mají po dobu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, prostřednictvím kterého si obnovují, udržují a zejména zvyšují kvalifikaci.

Úkolem učitele je iniciovat vhodné činnosti, připravovat prostředí a nabízet dítěti příležitosti k poznávání, přemýšlení a porozumění sobě i skutečnostem kolem sebe.

Působení učitele vychází z pedagogické diagnostiky, které se vyznačuje pozorováním a uvědoměním si individuálních potřeb a zájmů každého dítěte, vychází ze znalosti aktuálního stavu dítěte, ze znalosti jeho vývoje a také z pravidelného sledování jeho pokroků.

Zpracovala: Bc. Kristýna Zimková, MŠ Matěchova, Praha 4

Zdroj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2018 [cit.11.05.2020]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/45303 .

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


 

Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Bartošovice v Orlických horách 23
telefon: 491 616 907, 739 455 232, IČO: 75015757
e-mail: ms.bartos@seznam.cz,  •  www.skolkabartosovice.cz

e-mail webmaster  •  copyright © by Michael Stanovský, 2013-2023  •  login