Mateřská škola

Bartošovice v Orlických horách

PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

» Předškolní vzdělávání v České republice

V MATEŘSKÉ ŠKOLE V BARTOŠOVICÍCH V ORLICKÝCH HORÁCH
LEDŘÍČEK A JEHO KAMARÁDI Z ORLICKÝCH HOR

Platnost od 1. září 2017

Obsah

Charakteristika školy
Identifikační údaje o MŠ
Personální obsazení
Podmínky vzdělávání
Charakteristika vzdělávacího programu
Hlavní cíle vzdělávání
Struktura evaluace
Poznávání
Jazyk a řeč
Estetika
Praktické činnosti
Pohyb
Ledříček a jeho kamarádi z Orlických hor
Příloha – Školní řád

Identifikační údaje o MŠ

Zřizovatelem MŠ je Obecní úřad Bartošovice v Orlických horách
Ředitelka MŠ – Petra Klaclová
MŠ je od 1. 01. 2003 v právní subjektivitě, je příspěvkovou organizací, IČO 75015757
Adresa – Mateřská škola, 517 61 Bartošovice v Orlických horách č.p.23
Telefon – 491 616 907, 739 455 232
e-mail – ms.bartos@seznam.cz
web.str. : www.skolkabartosovice.cz
Provoz MŠ: 7.00-15.30

Charakteristika MŠ

Mateřská škola sídlí v obci Bartošovice v Orlických horách. Je to malá turistická oblast, velmi navštěvovaná s menším počtem obyvatel.

Jednotřídní mateřská škola byla otevřena 1. května 1948.

Budova je jednopatrová. V přízemí v levé části se nachází školní jídelna-výdejna, šatna dětí a zaměstnanců, sociální zařízení pro zaměstnance. V pravé části je větší herna s menší ložnicí a sociálním zařízením pro děti. K budově náleží kotelna ve sklepě a prostorná půda. Vytápění je zajištěno novým kotlem na pelety. Rekonstrukce budovy budou pokračovat dle finančních možností zřizovatele. Vybavení MŠ – zejména nábytkem - je nové.

V 1.patře budovy se nachází prostory pro Základní školu speciální Neratov. Tři třídy a ředitelna. V půdních prostorách jsou nově zrekonstruované dva kabinety (pro MŠ a ZŠS).

Ke školce náleží prostorná zahrada s různými druhy dřevin. Jsou zde umístěny průlezky, houpačky, zahradní nábytek, domek na hračky a pískoviště. Výhodou je poloha zahrady a svažitý terén, který je využíván hlavně v zimě. Plánujeme nové oplocení zahrady a vybavení pro pobyt venku. Část zahrady využívá ZŠS Neratov.

Od 1. ledna 2003 je MŠ v právní subjektivitě, zřizovatelem je obec Bartošovice v Orlických horách Budovu MŠ má ředitelství v pronájmu od Obce Bartošovice v Orlických horách

Personální obsazení

Pedagogičtí pracovníci:
• Petra Klaclová – ředitelka MŠ
• Klára Saligrová - asistent pedagoga
• Karolína Láliová - asistent pedagoga
Provozní zaměstnanci:
• Romana Pánková – školnice, příprava svačin a výdej obědů
• Beáta Nováková - školní asistent

Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

prostorové uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším činnostem dětí, snažíme se vytvářet hrací koutky
veškerý nábytek i hygienická zařízení jsou přizpůsobeny dětem předškolního věku, nábytek je průběžně upravován pro jejich potřeby
snažíme se o postupné vybavování tříd novými hračkami a pomůckami, novým nábytkem
všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů
venkovní prostory (zahrada s herními prvky) jsou podle finančních možností obce upravovány a obnovovány

Životospráva

strava v MŠ je vyvážená a plnohodnotná
nenutíme děti do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly
dodržujeme pitný režim po celý den
snažíme se, aby děti měly dostatek pohybu uvnitř školy i venku
respektujeme individuální potřeby aktivity a odpočinku u každého dítěte

Psychosociální podmínky

umožňujeme nově příchozím dětem postupné seznamování s pobytem v MŠ
respektujeme individualitu každého dítěte ve všech směrech
snažíme se společně s dětmi o vytvoření kamarádského prostředí, které je plné důvěry, tolerance a respektu k odlišnostem jednotlivých dětí
společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití v MŠ a tato pravidla dodržujeme za každé situace
podporujeme děti v jejich samostatnosti, vyhýbáme se kritickým a hodnotícím výrokům, používáme výroky povzbuzující
naším cílem je zdravé a šťastné dítě, které bude i v dospělosti na mateřskou školu rádo vzpomínat

Organizační chod

snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit během celého dne
preferujeme učení hrou
dítě má vždy možnost nabízenou činnost odmítnout
snažíme se nepředávat dětem hotové poznatky, ale podněcujeme děti k aktivitě a experimentování
při plánování činností vycházíme z potřeb a přání dětí
respektujeme soukromí dětí (hygiena, oblékání..)
respektujeme individuální tempo každého dítěte

Řízení mateřské školy

pedagogové pracují jako tým
zveme ke spolupráci rodiče
spolupracujeme s Obecním úřadem Bartošovice v Orlických horách

Personální a pedagogické zajištění

všichni pedagogové se účastní dalších sebevzdělávacích akcí
při všech činnostech je zajištěna optimální pedagogická péče
personál školy se chová podle společenských pravidel a je pro děti vzorem

Spoluúčast rodičů

mezi MŠ a rodiči panuje oboustranná důvěra, zachováváme diskrétnost ve vnitřních rodinných záležitostech
rodiče mají volný vstup do MŠ kdykoli během dne, mají možnost účastnit se různých programů organizovaných školou
rodiče jsou informováni o dění v MŠ různými formami – nástěnka, ústní sdělení, informace napsané pro každého individuálně
spolupráce funguje na základě partnerství

Charakteristika vzdělávacího programu

při plánování činností vycházíme z oblastí, které jsou uvedeny v RVP PV (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět)
vytváříme tzv. tématické bloky – jedno téma nejméně na dva týdny
všechny činnosti se navzájem prolínají a tvoří harmonický celek
vzdělávací program je zpracován tak, aby rozvíjel všechny stránky osobnosti dítěte
vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání
nejstarší děti mají možnost seznamovat se s angličtinou ve stejnojmenném kroužku
hudební rozvoj probíhá i při výuce hry na flétnu
svoji zručnost a fantazii mají děti možnost rozvíjet při práci s keramickou hlínou
Rozvoj poznání o přírodě si doplňují děti na různých turistických výletech do okolí MŠ
zaměřujeme se na rozvoj grafické stránky (pracovní sešity, ve kterých můžeme sledovat postupný rozvoj dítěte v této oblasti)
vzdělávací program je postupně doplňován a vylepšován všemi pedagogickými pracovnicemi na základě nápadů nejen jich samotných, ale též nápadů dětí či rodičů

Hlavní cíle vzdělávání

vycházíme ze třech hlavních cílů, které jsou uvedeny v RVP PV
rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
dílčí cíle k oblastem jsou zpracovány u jednotlivých kapitol (poznávání, pohyb, estetika, jazyk a řeč, praktické činnosti), tyto kapitoly vycházejí z oblastí uvedených v RVP PV (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, enviromentální)
cílovou kategorií pro dítě opouštějící naši MŠ je zvládnutí většiny klíčových kompetencí, uvedených v RVP PV.

SPECIFIKA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, METODY A FORMY PRÁCE

Předškolní vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí.
Vzdělávání je vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb specifických.
Toto vzdělávání umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady.

FORMY A METODY VZDĚLÁVACÍ PRÁCE:

Učitelka:

respektuje individualitu každého dítěte
každému dítěti poskytne pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje
vychází ze znalostí aktuálního rozvoje stavu dítěte
za všech okolností jde příkladem dětem
spolupracuje s rodiči, zajišťuje pohodovou atmosféru
dává přednost emočním prožitkům dětí
věnuje velkou pozornost pozorování a poznávání každého dítěte
pro realizaci cílů využívá metod prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí
podporuje dětskou zvídavost, objevovanost
preferuje experimentaci a volnou hru, psychomotorická cvičení, námětové hry, ruční práce, výlety, exkurze, hudebně pohybové chvilky
pro dvouleté děti je třída vybavená didaktickými pomůckami a hračkami
uplatňuje tyto metody: prožitkové učení, tvořivou dramatiku, využití přirozených situací, řízení skupinové činnosti
podporuje radost dítěte z učení, zájem poznávat
uplatňuje aktivity spontánní a řízené
připravuje prostředí a nabízí dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnými způsoby.

Struktura evaluace

Kriteria pro hodnocení konkrétních pedagogických činností, podmínek a kvality výsledků jsou odvozeny ze základních požadavků na předškolní vzdělávání, které jsou vyjádřeny v RVP PV.
Průběžná analýza a hodnocení vlastní vzdělávací práce učitelek- vlastní zhodnocení daného tématického bloku (zodpovědnost- učitelka)
Vedení záznamů o dětech - průběžně do záznamových archů (z.- učitelka 2x ročně)
Průběžné porovnávání a vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům RVP PV - evaluace témat (z.- ředitelka)
Průběžné sledování a hodnocení všech podmínek a celkové organizace- na pedagogických poradách dle plánu (z.- ředitelka 2x ročně)
Průběžné sledování a hodnocení a respektování podmínek materiálních, psychohygienických, personálních, hygienických, provozu MŠ, organizace, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí – hospitační zápisy, revizní zprávy, BOZP, PO…… (z.- ředitelka)
Sledování a hodnocení práce pedagogických i provozních zaměstnanců školy- kontrolní a hospitační činnost, která se projednává na pedagogických poradách (z.- ředitelka 2x ročně)
Kontroly vedení třídní dokumentace a plnění kompetencí jednotlivých zaměstnanců během roku dle rozpisu a potřeb (z.- ředitelka)
Evaluace vzdělávacího procesu školy - jednou do roka individuelně z.- ředitelka, učitelka)
Evaluace celkového chodu MŠ, organizace, podmínek,spolupráce s ostatními institucemi ( z.- všichni zaměstnanci)
Metody a prostředky hodnocení a evaluace
Rozhovory, konzultace
Diskuse na pedagogických poradách
Hospitace, rozbory hospitací
Pozorování
Analýza třídní a školní dokumentace
Dotazníky, ankety pro rodiče
Analýza vlastní pedagogické a třídní práce
Zodpovědnost ředitelky MŠ za evaluaci
Cíl evaluace
cílem pedagogické evaluace je zkvalitnění edukačního procesu školy
Cíl evaluace ŠVP
vytvoření vhodných podmínek a zkvalitnění celého klimatu školy uvnitř i působení na veřejnost
Cíl evaluace tématických celků
dosáhnout efektivního edukačního procesu, který podporuje dětskou fantazii, obohacuje a doplňuje denní život dítěte, vytváří podnětné, laskavé prostředí, které vede děti k pocitu spokojenosti, sounáležitosti a radosti a připraví je ke vstupu do další etapy vzdělávání
Cíl evaluace vzdělávacího procesu
dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, tvořivě myslet a jednat, umět se přizpůsobit, být citlivý k potřebám druhého, umět řešit problémy….
vytvořit prostředí důvěry, přátelství, pohody, vytvářet pěkné vztahy mezi dětmi, skupinou ve třídě, rodinou i veřejností
spolupracovat s rodinou, být citliví k jejich problémům a požadavkům, přistupovat citlivě s porozuměním a pochopením
Cíle ostatní evaluace
neustálé vyhodnocování, je to zpětná vazba pro zkvalitnění další práce, systematické shromažďování informací o kvalitě a smysluplnosti činnosti

Poznávání

Dílčí vzdělávací cíle

Dílčí vzdělávací cíle
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
vytváření základů pro práci s informacemi
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
získání relativní citové samostatnosti
rozvoj schopnosti sebeovládání
rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
rozvoj kooperativních dovedností
ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
poznávání jiných kultur
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Činnosti vedoucí k cílům:

Poznávací činnosti, přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů – zaměřené pozorování a sledování skutečných objektů, jevů a dějů z nejbližšího okolí, činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem...)
Manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání...), řešení přirozených i modelových situací
Smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj vnímání, pozornosti, paměti zrakové i sluchové atd.
Hry podporující tvořivost a fantazii, představivost, hry zaměřené na řešení problémových situací, ke cvičení mechanické i logické paměti
Námětové činnosti a hry, volné hry, experimenty
jednotlivé činnosti jsou zpracovávány v tematických blocích (viz. zvláštní příloha) v TVP, dále jsou zde rozpracovány činnosti které se uplatňují při všech tématech
třídění předmětů dle barev
přiřazování shodných předmětů dle barev
poznávání a pojmenovávání barev základních i doplňkových
poznávání základních geometrických tvarů
rozměry (velké x malé, velké x větší x největší...)
porovnávání a řazení předmětů dle velikosti (délka, šířka...)
časové pojmy
dny v týdnu
roční období, měsíce
prostorové pojmy – předložky a příslovce místa
orientace na ploše – labyrinty
porovnávání, třídění a řazení souborů podle určitého pravidla
vytváření souborů na základě předem vymezené vlastnosti
orientace v číselné řadě do šesti
seznamování s pojmy všechny, žádný, některý, každý...
seznamování s pojmy více, méně, stejně
rozhodovat o pravdivosti a nepravdivosti tvrzení
uspořádání skupin prvků na základě předem zvoleného pravidla
přiřazováním tvořit dvojice předmětů, které přísluší různým souborům a rozhodovat, zda je v souboru více, méně či stejně prvků
vytvářet skupiny předmětů o daném počtu prvků
odhadování počtu prvků pomocí zrakového vnímání
přiřazováním porovnávání čísel 1 – 10 a na základě porovnání vytvářet číselné řady
rozlišování a poznávání čísel do 10
rozlišování a poznávání některých písmen
sledování očima zleva doprava
rozlišování některých symbolů, porozumění jejich významu a jejich komunikativních funkcí
grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

Jazyk a řeč

Dílčí vzdělávací cíle

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, osvojení základů spisovného jazyka a gramatické správnosti
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Činnosti vedoucí k cílům

Receptivní dovednosti, literatura
Rozvíjení slovní zásoby a souvislého vyjadřování
Péče o výslovnost, zřetelnost řeči, jazykový cit, gramatickou stavbu jazyka, artikulační, řečové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, analyticko-syntetické činnosti se slovy
Přednes, recitace, dramatizace

Receptivní dovednosti, literatura

vnímání krásy slova a citové prožívání básní
obohacování dětského slovníku o nová slova, chápání jednoduchých obrazných přirovnání v básních
porozumění vtipu a slovní hře v současné poezii
rozeznávání témat básní
rozlišování poezie a prózy na konkrétních textech
poslech složitější epické veršované pohádky, uvědomění si celkové atmosféry díla i jeho částí
rozhovory o životní moudrosti v pohádkách, využití k citovému a mravnímu působení
postupné poznávání hrdinů pohádek, určování jejich vlastností, povšimnutí si rozdílu mezi nimi
chápání mezilidských vztahů a motivace jednání na postavách klasických pohádek
upozorňování na zvláštnosti jazyka klasických pohádek
pochopení slovního vtipu a humoru, přenášení do běžného života
soustředěné a citlivé vnímání textu jako literárního díla
podněcování k estetickým aktivitám navozenými zážitky z poslechu a prohlížení ilustrací v literárních dílech
seznamování s autorskými pohádkami, pochopení atmosféry těchto pohádek
vyhledávání zvláštních označení a vět v textu dle přání dětí
všímat si v literárních textech vztahů lidí ke zvířatům, k přírodě
citlivé předklání pohádky, která nekončí šťastně, přístupnými formami vysvětlování příčin a následků
při četbě bajek postupné vysvětlování vedoucí k pochopení mravního poučení
soustředěné poslouchání, poznávání vlastností postav v bajce
zamýšlení se nad ilustracemi knih, poznávání některých autorů
seznamování dětí s dětskými časopisy
rozlišování knih od časopisů
zařazování četby na pokračování, vzpomínání na obsah minulého příběhu
vnímavý poslech příběhů s dětským hrdinou
porovnávání situace z příběhu se svými vlastními zkušenostmi
při poslechu příběhů se školní tématikou přibližování školního prostředí
orientace v knihách, dětských encyklopediích – sledování očima zleva doprava
postupné rozlišování některých písmen
cvičení návyku hledat informace v knihách
sledování divadelního představení
sledování vhodných televizních pořadů pro děti
poslech audio nahrávek – pohádky

sluchová cvičení:

rozlišování zvuků, hluků
rozlišování směru, odkud zvuk přichází
prohlubování schopnosti sluchu rozeznávat výšku tónů
- „ - intenzitu tónů
- „ - délku trvání tónů, délku samohlásek ve slově
rozvíjení fonematického sluchu – diferenciace hlásek
rozlišování slabik a hlásek na začátku slova
- „ - na konci slova

Rozvíjení slovní zásoby a souvislého vyjadřování

rozšiřování slovní zásoby o slova označující předměty, jevy a činnosti, s kterými přichází dítě bezprostředně do styku, ale i o slova, kterými vyjadřuje své představy, myšlenky, city, přání
aktivní používání slovní zásoby v odpovídajícím významu
poznávání a vymýšlení jednoduchých synonym (slova nestejně znějící stejného významu)
poznávání a vymýšlení jednoduchých homonym (slova souzvučná stejného významu)
poznávání a vymýšlení jednoduchých antonym (slova významově protikladná)
zvyšování používání přídavných jmen, sloves a ostatních druhů slov – nová slova a jejich aktivní používání, vždy v souvislosti s přímou zkušeností
zobecňování – pomocí konkrétních předmětů a obrázků – vytváření pojmů
společenské vyjadřování dětí – pozdravit, rozloučit se, neskákat do řeči. poprosit, poděkovat, vyslechnout sdělení, poslechnout pokyn...
usilovat o to, aby děti byly schopné dorozumět se s ostatními dětmi i dospělými – společné diskuse, rozhovory
samostatné formulace vzkazů či odpovědí na vzkaz
srozumitelné vyjádření přání, žádostí
rozvíjení souvislého vyjadřování metodou popisu, vyprávění a reprodukce – vyprávění podle skutečných zážitků i podle obrazového materiálu, také podle fantazie
souvislé vyjadřování charakteristických vlastností předmětů, jevů a činností a jejich základních znaků
rozvíjení schopností klást otázky a na otázky souvisle odpovídat
komentování zážitků a aktivit
samostatný slovní projev na určité téma
vyprávění toho, co dítě slyšelo či shlédlo – na základě citových zážitků
vyprávění pohádek, příběhů
zhodnocování situací v textu i na obrázcích z mravního hlediska
besedy o večerníčcích, porovnávání vlastností hrdinů
vymýšlení dalších osudů pohádkových hrdinů (dle fantazie)
reprodukce jednoduchých pohádek
reprodukce složitějších textů autorských pohádek
vyprávění děje podle obrázkových seriálů
dokončování začatých příběhů, rozvoj fantazijních představ a jejich formulace

Péče o výslovnost, zřetelnost řeči, jazykový cit, gramatickou stavbu jazyka

péče o správnou výslovnost – gymnastika mluvidel, dechová cvičení, artikulační cvičení, jednoduchá říkadla
péče o správnou intonaci a výraznost hlasu
péče o plynulou a přiměřeně rychlou řeč
cvičení hláskových skupin ve slovech
správné kladení větného a slovního přízvuku
používání správných gramatických tvarů (neopravovat, ale zopakovat správný gramatický tvar)
prohlubování jazykového citu dětí využíváním vhodné literatury a příkladem řeči učitelky
vytváření povědomí o gramatické stavbě jazyka – vytváření zdrobnělin
vytváření jednoduchých rýmů – hry se zvukovou stránkou řeči
řešení problému pomocí konkrétních předmětů, obrázků a hádanek
vytváření hádanek dětmi
tvorba literárních hádanek podle vybraných veršů
při přednesu říkadel vytleskávání rytmu
rozkládání slov na slabiky
skládání slov ze slabik

Přednes, recitace, dramatizace

seznamování s lidovými říkadly
přednášení říkadel
využívání říkadel při hrách a různých situacích
seznamování se s poezií – básně klasické, lidové i moderní
základy správné, výrazné a kultivované recitace – učení se zpaměti krátkých textů, básní...
využívání improvizovaných výstupů s loutkou k aktivizaci a motivaci dětí
seznamování se s různými druhy loutek. maňásků a jejich způsoby vodění
zařazování krátkých improvizovaných etud a hříček zaměřených k aktuálním situacím
shlédnutí inscenace profesionálního loutkového divadla
dramatizace pohádky za pomoci různých loutek
pohybové vyjádření prožitků, nálad, situací
pokusy o navázání neverbálního kontaktu s partnerem
pohybové i slovní charakterizování postav v určité situaci a náladě
na základě výběru rolí rozehrávání určitých situací
rozvíjení dialogů dětí s hračkou, s loutkou
na základě volné improvizace s loutkou samostatné hraní krátkých hříček
dramatické vyjádření námětů zadaných učitelkou
dramatické dořešení nedokončeného příběhu, pohádky
podněcování k hledání různých způsobů řešení charakteristických pro jednotlivé postavy
prostřednictvím loutek dramatizace vhodné literární předlohy
rozvíjení obsahové i formální stránky dialogu mezi jednajícími postavamii

Estetika

Dílčí vzdělávací cíle

rozvoj a kultivace estetického vnímání, rozvoj estetického vkusu
rozvoj estetického sebevyjádření
rozvoj tvořivosti, fantazie
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní
seznamování se světem lidí, kultury a umění
poznávání jiných kultur
Výtvarné činnosti, výtvarné umění
Hudební činnosti, hudební umění

Výtvarné činnosti

Kresba

ovládat různě velkou plochu papíru
kreslit uvolněně, uplatňovat v kresbě vlastní náměty
rozvíjet dětskou fantazii
zařazovat tematické kresby – na základě vlastního prožitku, citových podnětů...
zaznamenávat grafický typ lidské figury, zachytit figuru v určitém ději
znázornit vzájemný vztah postav
zaznamenat grafický typ zvířecí figury, záznam i v urč. ději
znázorňovat fantazijní představy
graficky znázorňovat na základě představy vzbuzené vyprávěním, četbou
vyjádřit dějovou posloupnost příběhů
graficky znázornit různé dopravní prostředky
uvolněná kresba různým grafickým materiálem
ovládání různých grafických technik

Malba

seznamovat s vlastnostmi barev
mícháním barev vytváření nových barevných odstínů
hry s barevnou skvrnou – rozfoukávání, roztírání...
zapouštění barev do vlhkého podkladu
rozvrhnutí děje v ploše, vyrovnání se s pozadím
malba na základě citových vztahů a prožitků
malba lidské figury i v pohybu
malba zvířecí figury i v pohybu
znázornění prostředí ve kterém se děj odehrává
vyjádření situace vhodnou barevnou skladbou
seznamování a využívání různých malířských technik

Modelování

zpracování modelíny – hnětení, mačkání...
zvládání krouživého pohybu rukou při modelování koule
využívání stejnoměrného tlaku ruky při zpracování válečku
zplošťování koule, upravování tvarů – vytahování, ohýbání, zdobení...
vytváření jednoduchých předmětů z modelíny
modelování slepováním z částí
modelování lidské a zvířecí figury
modelování složitějších dějů

Konstruování

vytváření složitějších prostorových celků
doplňování přírodních materiálů svým výtvarným zásahem
tvarování papíru různými způsoby
vytváření různých obrazců z barevných papírů, využití různých druhů papírů
osvojování si různých technik konstruování
kombinace různorodých materiálů
uplatňování přesnosti a fantazie při vytváření složitějších architektonických celků ze stavebnic

Výtvarné umění

aktivní podíl na estetickém uspořádání MŠ
vytváření základů estetického zájmu a hodnotícího vztahu k předmětům užitkové povahy, k umělecké tvorbě
pozorování , vnímání a estetické hodnocení přírodního prostředí
pěstování vztahů a postojů k výtvarnému umění a architektuře (budovy a jejich účel)
vnímání a hodnocení knižní ilustrace
prohlubování zájmu o výtvarnou stránku hraček, divadla, filmu

Hudební činnosti

PĚVECKÉ

uplatňování říkadlových melodií 3-5 tónů
uplatňování fantazie při rytmizaci a melodizaci říkadel v rozsahu 5-6 tónů (hra na ozvěnu...)
říkadlové melodie a písně v rozsahu 2-7 tónů (rozsah c1-d2)
přesný, čistý zpěv s dodržováním správného rytmu
zpěv s doprovodem na různé hudební nástroje
zpěv s reakcí na dirigentská gesta
zpěv sólo, skupinový
reakce na předehru, mezihru, dohru
plynulý zpěv legato i staccato
upevňování a rozšiřování repertoáru písní, písně různého charakteru
pohybové vyjádření písní
zpěv s doprovodem dětí na hudební nástroje
porovnávání tempa a dynamiky v písních, uplatňování i ve zpěvu
srovnávání melodických postupů (zpěv s pohybem ruky)
porovnávání tempa melodie a porozumění pojmům nahoru-dolu, výš-níž...
porovnávání melodií různých písní

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ ČINNOSTI

sladění pohybu s rytmem a hudbou
dodržování změny tempa chůze ve dvoučtvrťovém taktu s různými polohami paží
chůze a běh ve tříčtvrťovém taktu se zdůrazněním první doby
zrychlování a zpomalování dle hudby
střídání chůze a běhu podle hudby
vyjádření pomlky nehybností
krok poskočný v daném rytmu a střídání s chůzí i během
přísunný krok
cval stranou a vpřed
upevňování rytmického cítění s pohybovými prvky v písni
vyjadřování hudby pohybem
pohybová improvizace
vyjadřování postupu melodie pohybem
hudebně-pohybové hry, tanečky
uplatňování jednoduchých tanečních kroků
reakce pohybem na změnu tempa, dynamiky, výšky...

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

seznamování se s dětskými hudebními nástroji
využívání nástrojů ve všech oblastech hudebních činností
seznamování se s technikou hry na nástroje
pokusy o vytváření doprovodů k písním
hra v rytmu, využití nástrojů i při jiných činnostech než pěveckých
využití nástrojů při ostinátním doprovodu

HUDEBNÍ UMĚNÍ

rozvoj aktivních forem poslechu naživo i reprodukce
rozlišování pochodu, tance, ukolébavky, veselé a smutné hudby
rozlišování hudebních nástrojů
pohybově vyjádřit charakter hudby
vyjádřit své pocity z poslechu – různá forma (výtvarná, slovní...)

Praktické činnosti

Dílčí vzdělávací cíle

probudit u dítěte zájem o pracovní činnost vlastní i ostatních lidí
vést děti k trvalé pracovní aktivitě, odpovídající jeho schopnostem a možnostem
rozvoj fantazie, tvořivosti, volních vlastností, sebeovládání, soustředěnosti, cílevědomosti
osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

Činnosti vedoucí k cílům

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti
Manipulační činnosti, péče o rostliny a živočichy
Konstruktivní a grafické činnoststi

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti

samostatné mytí rukou, používání WC, úprava zevnějšku, užívání kapesníku...
samostatné oblékání, svlékání, obouvání, zavazování tkaniček...
samostatné skládání a úklid oděvu, obuvi
správné návyky při stolování, držení lžíce, užívání příboru
sebeobsluha při stolování
samostatné uklízení pomůcek a hraček
pomoc druhým dětem

Manipulační činnosti, péče o rostliny a živočichy

práce s papírem
mačkání
vytrhávání
stříhání
skládání
lepení
práce s textilem
kombinace různých materiálů
práce s drobným materiálem
práce s přírodninami
výroba drobných předmětů z různých materiálů
práce se dřevem
stavby z písku
zapojování dětí do péče o rostliny v MŠ
péče o školní zahradu – manipulace s dětským nářadím, hrabání, zametání...
péče o ptáky a zvířata v zimě
vytváření základů k ochraně přírody a životního prostředí

Konstruktivní a grafické činnosti

seznamování se a manipulace s různými druhy konstruktivních stavebnic
samostatné provádění složitějších operací s konstruktivními stavebnicemi i podle návodu
tvořivá manipulace
rozvoj koordinace zraku a ruky při grafických činnostech – orientace zleva doprava – viz samostatné zpracování grafomotoriky

Pohyb

Dílčí vzdělávací cíle

uvědomění si vlastního těla

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

rozvoj a užívání všech smyslů

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Pohybové činnosti:

1. lokomoční (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení a plazení, házení)

2. zdravotně zaměřené činnosti (cvičení vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) – zdravotní cviky

3. základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry, smyslové hry, psychomotorické a další pohybové hry

4. hudebně pohybové hry a činnosti

Lokomoce

Chůze

chůze se správným držením těla, se správným odvíjením chodidla, využitím doprovodných pohybů paží, v pravidelném tempu kroku

chůze po šikmé a zvýšené rovině

chůze s orientací v prostoru mezi překážkami

chůze se změnou délky kroku

chůze s překračováním překážek volně i v organizovaném útvaru

chůze s orientací v prostoru s překonáváním nerovného terénu

chůze bosky v bezpečném terénu

sportovní chůze (max. 3km)

chůze po schodech

Běh

technicky správný běh s pravidelným dýcháním a orientací v prostoru

využívání běhu při honičkách

běh za vedoucím dítětem i určeným směrem volně v prostoru, se změnami směru, dobře se orientovat v prostoru

střídání chůze a běhu na předem domluvený signál (zvukový, světelný...)

vybíhání z dané mety

běh ve dvojicích, trojicích

běh v zástupu, v kruhu

běh s vyhýbáním

start z různých poloh

Skok

koordinované využití dynamické síly nohou se zapojením celého těla – skok vpřed, vzad, seskok z vyvýšené plochy

skoky snožmo

poskoky v dřepu s obměnami

skoky jednonož

skoky do stoje rozkročného

přeskoky nízkých překážek plynule za sebou v chůzi, běhu

skok do výšky přes gumu z místa i s rozběhem

skákání přes pohybující se překážky (švihadla)

seskok z vyšší roviny (max. do výšky pasu dítěte)

výskoky s rozběhem

výskoky s dosahováním na zavěšené předměty

krok poskočný z místa

skok do dálky z místa i s rozběhem

Lezení

lezení v podporu dřepmo v rovině

lezení v podporu dřepmo po zvýšené ploše

lezení v podporu dřepmo vzad, stranou, po třech

plazení po břiše

plazení po zádech

plazení pod nízkou překážkou

plazení po rovné i šikmé lavičce s přitahováním ve vzpažení

zdolávání překážek lezením

vylézání a slézání na přiměřené nářadí

přelézání překážek

prolézání tmavým tunelem

skluz v sedu, v lehu na zádech

Házení

koulení míče daným směrem

koulení míče ve dvojicích

koulení míče po šikmé ploše, hlavou, nohama

vyhazování míče do výšky pravou, levou i oběma rukama

házení lehkými předměty na cíl L i P rukou

házení lehkými předměty do dálky horním obloukem

správný nápřah a mrštění paže při hodu hor. obloukem se správným postavením nohou a koordinací pohybů

hod obouruč a jednoruč na koš

hod obouruč ze vzpažení od prsou (přihrávka)

házení míče na zem s chytáním

chytání míče po odrazu od země

házení a chytání ve dvojicích, jednoruč i obouruč

chytání míče koulejícího se po šikmé ploše

Zdravotně zaměřené činnosti

Zdravotní cviky, dechová a relaxační cvičení

cviky protahovací, vyrovnávací, uvolňovací – s přihlédnutím k věku dítěte, zpracováno ve zvláštní příloze

dechová cvičení – zaměření na provedení hlubokého nádechu nosem a výdechu ústy po zahřátí organismu

relaxační cvičení – vědomé uvolňování celého těla, využití různých způsobů (jóga)

Ostatní činnosti

Základní gymnastika (zaměřeno na cvičení obratnosti, pohotovosti, síly, překonávání strachu z nezvyklých poloh...)

pohotové přechody ze stoje bez dopomoci horních konč. do kleku, sedu, lehu a zpět do stoje

sed skrčmo zkřižný a stoj bez dopomoci rukou

stoj spojný, dřep, klek a zpět

stoj na jedné noze s krátkou výdrží

poskoky na jedné noze

ve stoji jednonož pohyby volné nohy růz. směry

váha předklonmo (holubička)

sbalený sed skrčmo-kolébka-ze sedu do sedu

kolébka z dřepu do sedu a zpět

skok s obratem kolem osy

převaly z boku na bok v lehu, paže u těla – plynule za sebou

kotoul vpřed s dopomocí i bez dopomoci

kotoul vpřed na zvýšené ploše

kotoul vpřed opakovaně

rychlé střídání poloh těla

z lehu stoj na lopatkách s oporou paže – svíčka

dřep s přednožením, unožením

klek s přednožením, unožením

různá balanční cvičení – na zvýšených, zavěšených a šikmých plochách, na gymnastických míčích atp.

Turistika

vycházky s postupným prodlužováním trasy, s orientací v prostoru, se ztěžováním náročnosti trasy, chůze a běh v přírodním terénu, do kopce, z kopce...

Sezónní činnosti

hry na sněhu a se sněhem, lyžování

klouzání po ledě

hry ve vodě, plavání

turistika

Smyslové a psychomotorické hry

Míčové a jiné pohybové hry

viz různé publikace (např. F. Chaloupka – Pohybové pohádky předškoláků, S.Herm– Psychomotorické hry, Kafomet, materiály ze seminářů, zásobníky učitelek...)

Hudebně pohybové hry a činnosti

sladění pohybu s rytmem a hudbou

dodržování změny tempa chůze ve 2/4 taktu s různými polohami paží

chůze a běh ve 3/4 taktu se zdůrazněním první doby

zrychlování a zpomalování dle hudby

střídání chůze a běhu podle hudby

vyjádření pomlky nehybností

krok poskočný v daném rytmu a střídání s chůzí i během

přísunný krok

cval stranou a vpřed

Ledříček a jeho kamarádi z Orlických hor

ŠVP PV s názvem LEDŘÍČEK A JEHO KAMARÁDI Z ORLICKÝCH HOR obsahuje 10 tematických – integrovaných bloků s názvy:

„S Ledříčkem“

„S Ledříčkem a vílou Jůlinkou “

„S Ledříčkem a Berkvintem“

„S Ledříčkem a Čertem“

„S Ledříčkem a Rampušákem“

„S Ledříčkem a Ohniváčkem“

„S Ledříčkem a Pašerákem“

„S Ledříčkem a Čarodějnicí“

„S Ledříčkem a Hejkalem“

„S Ledříčkem a Kačenkou“

Každé téma obsahuje krátkodobé integrované bloky – podtémata, které jsou podrobně rozpracovány v TVP PV.

ŠVP PV má:

- Tematické části

- Charakteristiku jednotlivých tematických bloků (dlouhodobý projekt)

- Dílčí vzdělávací cíle (viz Charakteristika vzdělávacího programu)

- Činnosti vedoucí k cílům (viz Hlavní cíle vzdělávání)

- Časový rozsah (S Ledříčkem od září do června – 10 měsíců)

- Věkovou skupinu (děti od 2 do 7 let)

- Výlety, exkurze, samostatné projekty, různé

S LEDŘÍČKEM:

Tematické části: Seznamování, V lese 1, V lese 2, Na poli

Charakteristika: Seznámení nových dětí s novým prostředím, s novými kamarády

a personálem, s naším vzdělávacím programem, s Ledříčkem a

jeho kamarády v podobě loutky.

Seznámení s životním prostředím v lese a na poli- příroda,

zvířátka aj.

Dílčí vzdělávací cíle: odloučení od rodičů, navazování kontaktů, adaptace na nové

prostředí, komunikace mezi dětmi apod.

Poznávání života v lese, sběr lesních plodů – výrobky,

poznávání zvířátek žijících v lese, názvy listnatých a

jehličnatých stromů, práce v lese a na poli, poznávání

nových říkanek, básní a písní s tímto tématem.

Činnosti vedoucí k cílům: Tyto tématické části jsou zařazeny do všech činností –

jednotlivých kapitol (viz poznávání, pohyb, estetika,

jazyk a řeč, praktické činnosti)

Časový rozsah: ZÁŘÍ

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Výlety do lesa – sběr hub – „Po stopách dědečka

Hříbečka“ aj.

S LEDŘÍČKEM A VÍLOU JŮLINKOU:

Tematické části: V sadu 1

V sadu 2

V oblacích 1

V oblacích 2

Charakteristika: S vílou Jůlinkou děti poznávají změny v přírodě – barevné stromy, opadané listí, sklizeň ovoce a zeleniny, odlet ptactva, pouštění draků, chladné počasí, kratší dny…

Dílčí vzdělávací cíle: poznávání ovocných stromů a jejich plodů, poznávání listnatých stromů podle listů, práce s barevnými listy, plody, ochutnávání ovoce a zelenin, poznávání a pojmenování druhů ptactva (stálé a stěhovavé),výroba létajícího draka, pouštění draků…

Činnosti vedoucí k cílům: Poznávání, pohyb, estetika, jazyk a řeč, praktické činnosti se prolínají a tvoří harmonický celek.

Časový rozsah: ŘÍJEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: dlabání dýní na Kopečku, Drakiáda aj.

S LEDŘÍČKEM A BERKVINTEM:

Tematické části: Dušičky a strašidélka

Na farmě 1

Na farmě 2

Doma

Charakteristika: S polárním větrem Berkvintem se děti podívají za svátkem dušiček(úcta k zemřelým), budou poznávat pohádkové bytosti – strašidla (Halloween), seznamovat se s životem na farmě – domácí zvířátka, jejich mláďata a čím jsou pro nás užitečné. Seznamovat se s vším, co se týká našeho domova a rodiny.

Dílčí vzdělávací cíle. Osvojení poznatků o své rodině, rodině druhých a domácích zvířátek, starost a úcta k druhým, osvojování návyků, společenských zvyků apod.

Činnosti vedoucí k cílům: Toto téma se bude prolínat ve všech činnostech (poznávání, estetika atd.)

Časový rozsah: LISTOPAD

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: SK Wiyrhanea – jízda na koni – „Martin na bílém koni“,

vánoční keramická dílna na Kopečku, výlet do Neratova a na farmu na Orlici aj.

S LEDŘÍČKEM A ČERTEM:

Tematické části: V pekle a na nebi

Adventní týden 1

Adventní týden 2

Vánoce

Charakteristika: Prosinec je období nejhezčích svátků a radostného očekávání. S kamarádem čertem se podívají do pekla a do nebe (Mikulášská nadílka) a připravují se na svátky vánoční (Advent – čekání na Ježíška).

Dílčí vzdělávací cíle: děti budou vyjadřovat svoji fantazii a představivost hlavně v hudebních, výtvarných a pracovních činnostech.

Činnosti vedoucí k cílům: Vyjádření hlavně v estetice a pohybu, ale také v matematických představách a poznávání – vánoční zvyky a tradice.

Časový rozsah: PROSINEC

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Mikulášská nadílka, pečení cukroví a perníčků, vánoční besídka aj.

S LEDŘÍČKEM A RAMPUŠÁKEM:

Tematické části: Tři králové

Na sněhu

Na severním pólu 1

Na severním pólu 2

Charakteristika: S patronem Rampušákem zažijí děti hlavně radovánky na sněhu.

Dílčí vzdělávací cíle: seznámíme se s příběhem našich Tří králů, se skupenstvím vody (sníh, led, pára voda), poznáme „jiný svět“ a tamní život – polární živočichové, obyvatelé a hlavně se budeme věnovat zimním sportům.

Činnosti vedoucí k cílům: budeme pořádat „Tříkrálovou sbírku“, zahájíme lyžařskou školu, v různých činnostech (poznávání, estetika …) se seznámíme s životem na sněhu u nás i ve světě – severní pól.

Časový rozsah: LEDEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Tříkrálové koledování, zahájení lyžařské školy aj.

S LEDŘÍČKEM A OHNIVÁČKEM:

Tematické části: V zaměstnání 1

V zaměstnání 2

Moje tělo

Dopravní prostředky

Charakteristika: Ohniváček ukazuje dětem různá povolání – „Bez práce nejsou koláče“, už víme, čím budeme, až vyrosteme, poznáváme lidské tělo, vlastní tělo, životosprávu, péče o své zdraví a bezpečnost i na silnicích – dopravní prostředky.

Dílčí vzdělávací cíle: seznámení se světem dospělých lidí, s jejich zaměstnáním, prohloubení fantazie a představivosti o svém budoucím zaměstnání, seznámení s lidským tělem a v poslední části – s dopravními prostředky.

Činnosti vedoucí k cílům: děti budou poznávat různá povolání, učit se písně a básně o různých řemeslech, učit se malovat lidskou postavu, v matematických představách se seznámí s geometrickými tvary – dopravní značky a jiné zařazení těchto témat do her a činností.

Časový rozsah: ÚNOR

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Zimní olympijské hry, Masopust – průvod masek obcí nebo na lyžích, exkurze do kovárny a brašnářství aj.

S LEDŘÍČKEM A PAŠERÁKEM:

Tematické části: Masopust

Loučení se zimou

Vítáme jaro

Jaro je tu

Charakteristika: Objevování a poznávání nových přírodních jevů, změn v přírodě, seznámení s různými tradicemi (Český rok) – loučíme se zimou a vítáme jaro s Pašerákem z Orlického Záhoří.

Dílčí vzdělávací cíle: seznámení s prostředím, ve kterém dítě žije, s proměnami v prostředí, které nás obklopuje, vytvoření znalostí o českých letitých tradicích.

Činnosti vedoucí k cílům: V estetice se děti naučí jarní písně a říkadla týkajících se Masopustu, Vynášení Mořeny aj. s jarní tématikou, ozdobíme školku jarní dekorací, témata se budou prolínat i v poznávání, pohybu apod.

Časový rozsah: BŘEZEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: „Vynášení Mořeny“ – loučení se zimou, vítání jara, velikonoční keramická dílna na Kopečku, zahájení plavecké školy v ÚO aj.

S LEDŘÍČKEM A ČARODĚJNICÍ

Tématické části: Vítej, čápe!

Velikonoce

Den Země

Týden s Čarodějnicí

Charakteristika: děti si budou připomínat návrat stěhovavých ptáčků, jejich názvy, další tradiční zvyky, vysvětlíme si pojem – aprílové počasí a budeme čarovat s Čarodějnicí.

Dílčí vzdělávací cíle: vytváření povědomí o rozmanitosti a proměnách prostředí, seznamování s velikonočními zvyky, s pojmem „pálení čarodějnic“, a co pro nás znamená Země a příroda kolem nás.

Činnosti vedoucí k cílům: budeme se učit o počasí, poznávat velikonoční kalendář, připomeneme si názvy stálých a stěhovavých ptáků, sblížíme se s naší Zemí a krásami přírody a věnovat se hrám a činnostem na školní zahradě – pálení čarodějnic, opékání, úprava zahrady.

Časový rozsah: DUBEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: pečení velikonočního cukroví a perníčků, exkurze na Kopečku – pletení pomlázek, čarodějnický rej – pálení čarodějnic aj.

S LEDŘÍČKEM A HEJKALEM

Tematické části: Všechno kvete

Děti maminkám

Poznáváme zvířátka

Co se děje v trávě

Charakteristika: V tomto měsíci s patronem Hejkalem se děti budou seznamovat s názvy stromů podle květů, s názvy jarních lučních a zahradních květin, budeme se věnovat našim maminkám a poznávat i jiná zvířátka žijící po celém světě a u nás v ZOO a malé kamarády žijící v trávě.

Dílčí vzdělávací cíle: vytváření povědomí o přírodním prostředí, ve kterém žijeme, prostřednictvím her, obrázků, literatury, rozhovoru a vyprávění budou děti poznávat tyto tematické části tohoto měsíce.

Činnosti vedoucí k cílům: poznáváme názvy květin, stromů, malujeme, vytváříme, recitujeme, zpíváme maminkám, poznáváme barvy, počítáme, dělíme podle velikostí zvířátka, pohybujeme se hlavně v přírodě.

Časový rozsah: KVĚTEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: výlety do lesa – po stopách hmyzu, Pašerácká lávka na Zemské bráně, rozhledna Anna na Anenském vrchu, Ledříčkova skála

v Klášterci n. O.

S LEDŘÍČKEM A KAČENKOU

Tematické části:

Děti slaví svátek

Poznáváme okolí

Kačenčina zahrádka

Loučení

Charakteristika: svět kolem nás v nás probouzí představu o volnosti, vnímáme krásu okolí a chceme poznávat i krásy neznámého, to vše s námi prožije a zakončí školní rok princezna Kačenka.

Dílčí vzdělávací cíle: opakujeme znalosti z celého roku, učíme se vyjádřit získané dojmy a prožitky, rozvíjíme řečové schopnosti.

Činnosti vedoucí k cílům: oslavíme s dětmi svátek, uspořádáme různé výlety do okolí, zopakujeme si „roční cestu“ s Ledříčkem a jeho kamarády z Orlických hor a rozloučíme se s našimi předškoláky.

Časový rozsah: ČERVEN

Věková skupina: 2-7 let

Výlety, exkurze, atd.: Den dětí – letní olympijské hry, školní výlet dle výběru a dohodě s rodiči, fotografování dětí, Mejdan roku předškoláků aj.

Další akce, výlety a exkurze se konají po dohodě s rodiči a obecním úřadem. Rodiče se o nich dozvědí formou lístečků – tzv. Info na ledničku a plakátů na nástěnkách.

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA A HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Anglický jazyk- "Hallo, friend !"
Děti si během školního roku sami tvoří kreslený slovník prorozšiřování slovná´í zásoby v anglickém jazyce.. Slovník navazuje na ŠVP PV " Ledříček a jeho kamarádi z Orlických hor a třídní vzdělávecí program ( příklad: tématická část týdne- Moje tělo: My Body-děti kreslí a učí se anglické slova)..
Používámerůzné pracovní sešity, pohádky psané v anglickém jazyce, CD PC a dětské obrázkové anglické slovníky.
Základy anglického jazyka předáváme dětem formou pohybových, didaktických a motivačních her.
Zobcová flétna- " Veselé foukání pro zdravé dýchání"
Základy hry na zobcovou flétnu předáváme dětem pomocí pracovního sešitu: "Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami" od Ireny Hlavaté, kde se děti učí dechová cvičení jednoduché písničky, rytmus (tleskání), vybarvovat obrázky a základní noty podle lidských jmen (H- Honzík, A Amálka apod.).. Děti s dýchacími potížemi si porcvičují dýchání foukáním do flétny (astma aj.).

Příloha

Školní řád


 

Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Bartošovice v Orlických horách 23
telefon: 491 616 907, 739 455 232, IČO: 75015757
e-mail: ms.bartos@seznam.cz,  •  www.skolkabartosovice.cz

e-mail webmaster  •  copyright © by Michael Stanovský, 2013-2023  •  login