Mateřská škola

Bartošovice v Orlických horách

Výroční zpráva za rok 2022

 

o činnosti školy – Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách - v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- počet žádostí o informace dle InfZ, které škola obdržela v roce 2022: 0

- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2022 vydán

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

- výhradní licence v roce 2022 nebyly poskytnuty

 

e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

- počet stížností podaných dle § 16a InfZ: 0

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

- škola jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu školy, tak na elektronickou podatelnu školy, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ

 

 

V Bartošovicích

 

Dne 16. 2. 2023

 

Petra Klaclová

ředitelka

na webu Mateřské školy v Bartošovicích zveřejněno dne 27. 2. 2023


 

Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Bartošovice v Orlických horách 23
telefon: 491 616 907, 739 455 232, IČO: 75015757
e-mail: ms.bartos@seznam.cz,  •  www.skolkabartosovice.cz

e-mail webmaster  •  copyright © by Michael Stanovský, 2013-2024  •  login